Rak piersi – Grading

1. Wstęp

Grading to skala, która pozwala określić stopień złośliwości histologicznej nowotworu, w oparciu o wygląd jego komórek oglądanych pod mikroskopem. Stopień złośliwości określa się na podstawie oceny morfologii komórek nowotworowych i porównania ich z komórkami prawidłowymi. Ocena stopnia histologicznej złośliwości może pomoc w szacowaniu jak szybko nowotwór może powiększać swoje rozmiary oraz określeniu, czy istnieje duże ryzyko wystąpienia przerzutów. 

W przypadku raka piersi grading odgrywa również istotną rolę w planowaniu leczenia oraz ocenianiu rokowania. 

2. Grading w inwazyjnym raku piersi

Najczęściej stosowaną skalą do określania gradingu inwazyjnego raka piersi jest skala Blooma-Richardsona w modyfikacji Nottingham (inaczej zwana skalą Scariff-Bloom-Richardson lub Elson-Ellis). Jest ona stosowana tylko w przypadku inwazyjnych raków piersi (czyli raków rozprzestrzeniających się do innych tkanek). 

Skala gradingu opiera się na określeniu 3 różnych cech komórek nowotworowych. Za każdą z tych cech przyznaje się punkty od 1 do 3. Oceniane są następujące cechy:

 • Tworzenie cewek – ocenia się, jaki procent guza jest tworzony przez struktury cewkowe:

  • 1 – cewki stanowią ponad 75% guza
  • 2 – cewki stanowią 10%-75% guza
  • 3 – cewki stanowią mniej niż 10% guza
 • Polimorfizm jąder komórkowych – ocenia się stopień zmian w kształcie i wielkości jąder komórek nowotworu złośliwego: 

  • 1 – jądra komórkowe są małe, o jednorodnej wielkości i kształcie
  • 2 – jądra komórkowe są średniej wielkości lub duże, ale w większości mają ten sam kształt i rozmiar
  • 3 – jądra komórkowe są duże i różnią się między sobą kształtem i rozmiarem
 • Indeks mitotyczny – określa liczbę komórek, które znajdują się w fazie podziału mitotycznego

  • 1 – niewielka liczba komórek nowotworowych ulega podziałom
  • 2 – średnia liczba komórek nowotworowych ulega podziałom mitotycznym
  • 3 – duża liczba komórek nowotworowych ulega podziałom mitotycznym

Po przyznaniu punktów za każdą w powyższych cech, punkty są dodawane do siebie, dając wynik między 3 a 9. Grading, czyli stopień histologicznej złośliwości, jest określany na podstawie końcowej punktacji. Skala wygląda następująco:

 • G1 (3-5 punktów) – Nowotwór o niskim stopniu złośliwości histologicznej (inaczej: nowotwór o wysokim stopniu dojrzałości), co zwykle oznacza powolny wzrost i małe prawdopodobieństwo powstania przerzutów.
 • G2 (6-7 punktów) – Nowotwór o pośrednim stopniu złośliwości histologicznej (inaczej: nowotwór o pośrednim stopniu dojrzałości), guz o cechach pośrednich między G1 a G2.
 • G3 (8-9 punktów) – Nowotwór o wysokim stopniu złośliwości histologicznej (inaczej: nowotwór o niskim stopniu dojrzałości), zwykle cechujący się szybkim wzrostem i skłonnością do tworzenia przerzutów.

3. Grading w raku piersi in situ

W przypadku raka przewodowego in situ (DCIS) stosuje się odrębny grading. Do ocenianych cech należą: wygląd jąder komórkowych oraz obecność martwicy. Skala wygląda następująco:

 • G1 – Komórki nowotworowe są małe lub średniej wielkości, o jednakowym kształcie. Nie występuje martwica.
 • G2 – Komórki nowotworowe są małe lub średniej wielkości, o jednakowym kształcie. Obecne są ogniska martwicy.
 • G3 – Komórki są duże i różnią się między sobą kształtem i rozmiarem. Martwica obecna/nieobecna.

 

 

Onkolog Kraków © 2019 onko-med.pl.