Badania przesiewowe

1. Czym są badania przesiewowe?

Badania przesiewowe (inaczej skrining) mogą pomóc w wykryciu niektórych nowotworów złośliwych, jeszcze zanim choroba zacznie wywoływać jakiekolwiek objawy. Badania te wykonuje się nawet u osób, które czują się zupełnie dobrze i prowadzą zdrowy tryb życia. Są elementem regularnej opieki zdrowotnej. 

Po osiągnięciu pewnego wieku zalecane jest wykonanie badań przesiewowych, które mogą pomóc w wykryciu raka piersi, raka szyjki macicy lub raka jelita grubego we wczesnym stadium, zanim pojawią się jakiekolwiek dolegliwości. 

Niektóre badania przesiewowe pozwalają wykryć nieprawidłowe zmiany, które nie są jeszcze zagrożeniem dla życia, ale mogłyby z czasem ulec transformacji do nowotworu złośliwego, gdyby pozostały nieleczone. 

Porozmawiaj ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu, by dowiedzieć się, jakie jest Twoje ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy i jakie badania przesiewowe powinieneś wykonać.

Powinieneś poinformować lekarza, jeśli w Twojej rodzinie występowały nowotwory złośliwe. Obciążony wywiad rodzinny może oznaczać podwyższone ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy. Lekarz może wówczas zasugerować wykonanie badań przesiewowych wcześniej, niż przewiduje się to w standardowych zaleceniach, bądź może wybrać inną metodę badania.

Żadne badanie przesiewowe nie jest w 100% dokładne, ale dobre badanie przesiewowe pozwala obniżyć współczynnik śmiertelności wśród osób chorych na nowotwór. Doceniane są także inne korzyści z badań przesiewowych, takie jak lepsza jakość życia pacjenta lub mniej agresywne metody leczenia, możliwe dzięki wczesnemu wykryciu nowotworu złośliwego.  

WHO zaleca poddanie ocenie kilku czynników, zanim dane badanie zostanie uznane za narzędzie odpowiednie do wykonywania badań przesiewowych ogólnej populacji. Należą do nich:

 1. Czułość – określa, jak skutecznie dane badanie identyfikuje osoby, które naprawdę chorują na nowotwór złośliwy.
 2. Swoistość – określa, jak często badanie pozwala uzyskać wyniki ujemne u osób, które nie chorują na nowotwór złośliwy.
 3. Akceptowalność – określa, czy populacja, która uzyska najwięcej korzyści z danego badania (docelowa populacja) zgodzi się na jego przeprowadzenie. 

Praktycznie każdy zabieg lub badanie przynosi określone korzyści, ale jednocześnie wiąże się z pewnym ryzykiem. Biorąc pod uwagę fakt, jak ważne jest wczesne wykrycie nowotworu złośliwego, korzyści wynikające z regularnych badań przesiewowych w kierunku raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego zdecydowanie przewyższają ryzyko związane z badaniami. Przed przeprowadzeniem jakiegokolwiek badania ważne jest zapoznanie się z możliwymi jego powikłaniami, by decyzja o badaniu była przemyślana i w pełni świadoma.

 • Korzyści wynikające z przeprowadzania regularnych badań przesiewowych:
 1. Wyższe współczynniki przeżywalności – w większości przypadków, im wcześniej nowotwór złośliwy zostanie wykryty, tym większa szansa na przeżycie pacjenta.
 2. Lepsza jakość życia – wczesne wykrycie nowotworu złośliwego oznacza również krótszy czas leczenia i rekonwalescencji.
 • Ryzyko związane z badaniami przesiewowymi:
 1. Wyniki fałszywie dodatnie – występują, gdy wynik badania sugeruje obecność nowotworu złośliwego, mimo że dana osoba tak naprawdę nie jest chora. 
 2. Wyniki fałszywie ujemne – występują, gdy nowotwór złośliwy nie zostanie wykryty u osoby, która tak naprawdę jest chora. Wyniki fałszywie ujemne mogą spowodować, że lekarz lub pacjent zignoruje objawy, które wskazują na obecność nowotworu złośliwego, co z kolei może prowadzić do opóźnienia w diagnozie i leczeniu.
 3. Przediagnozowanie – ma miejsce w przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego, który niekoniecznie prowadzi do zgonu lub obniżenia jakości życia (np. w przypadku raka prostaty).
 4. Zwiększona ekspozycja na niekorzystne czynniki związane z wykonywanym badaniem, na przykład niskie dawki promieniowania podczas zdjęcia rentgenowskiego.

Niektóre metody badań wykorzystuje się zarówno w przypadku testów przesiewowych, jak i w celu zdiagnozowania nowotworu złośliwego u osoby, u której występują już objawy. Na przykład, mammografia jest badaniem, które wykonuje się zarówno w celu testów przesiewowych jak i w celu diagnostyki kobiet, u których występują dolegliwości sugerujące obecność nowotworu złośliwego. 

2. Badania przesiewowe w kierunku raka piersi

Po osiągnięciu pewnego wieku kobiety powinny poddać się przesiewowej mammografii, która jest badaniem obrazowym wykorzystującym promieniowanie rentgenowskie. Mammografia jest najdokładniejszą metodą spośród badań obrazowych piersi.

Zalecenia dotyczące badań przesiewowych piersi:

 • – Jeśli jesteś osobą w wieku 40-49 lat – Porozmawiaj ze swoim lekarzem odnośnie Twojego ryzyka zachorowania na raka piersi, a także na temat korzyści i ryzyka związanego z mammografią
 • – Jeśli jesteś osobą w wieku 50-69 lat – Wykonuj badanie mammograficzne co 2 lata.
 • – Jeśli jesteś osobą w wieku 70 lat lub więcej – porozmawiaj ze swoim lekarzem, jak często powinnaś wykonywać badanie mammograficzne.

Badania wykazały, że kobiety, które regularnie wykonują badania mammograficzne, rzadziej uzyskują wyniki fałszywie dodatnie (tzn. sugerujące obecność raka, gdy dana osoba jest zdrowa). Poza tym regularne wykonywanie mammografii pozwala wykryć raka piersi we wczesnym stadium.

Przebieg mammografii

Zdjęcia mammograficzne przedstawiają dokładne obrazy piersi, wykonywane pod różnymi kątami. Podczas badania mammograficznego pierś jest umieszczana pomiędzy dwiema płytkami kompresyjnymi. Następnie płytki są zbliżane do siebie, by spłaszczyć pierś. Może to powodować pewien dyskomfort, ale trwa tylko kilka sekund. Ucisk tkanek piersi pozwala na uzyskanie dokładniejszych obrazów, przy jednoczesnym zastosowaniu jak najniższych dawek promieniowania rentgenowskiego.

Przebieg mammografii

Przesiewowe badanie mammograficzne jest wykonywane, by zbadać kobiety, u których nie występują żadne objawy raka piersi, natomiast diagnostyczne badanie mammograficzne przeprowadza się u osób, które manifestują objawy sugerujące obecność nowotworu złośliwego piersi. 

Prawie każde badanie niesie za sobą zarówno korzyści jak i pewne ryzyko, podobnie jest w przypadku mammografii. Ważne jest, by pacjentka była tego w pełni świadoma, podczas podejmowania decyzji o wyrażeniu zgody na badanie mammograficzne. 

Wyniki badań wskazują, że wykonywanie mammografii zmniejsza współczynniki śmiertelności wśród kobiet z rakiem piersi. 

 • Korzyści związane z badaniem mammograficznym: 
 1. Wyższe współczynniki przeżywalności – w większości przypadków, im wcześniej rak zostanie wykryty, tym większa szansa na przeżycie.
 2. Lepsza jakość życia – wczesne wykrycie raka piersi oznacza krótsze leczenie i rekonwalescencję. 
 • Ryzyko związane z badaniem mammograficznym:
 1. Wyniki fałszywie dodatnie – występują, gdy badanie przesiewowe sugeruje obecność raka piersi u zdrowej osoby. Wyniki fałszywie dodatnie mogą być powodem niepokoju, lęku, stresu, a niekiedy są przyczyną wykonywania bolesnych badań, by jednoznacznie potwierdzić lub wykluczyć nowotwór. Badania wykazały, że skrining u młodszych kobiet może prowadzić do wielu fałszywie dodatnich wyników.
 2. Wyniki fałszywie ujemne – występują, gdy mimo obecności nowotworu złośliwego piersi, badanie sugeruje, że pacjent jest zdrowy. Fałszywie ujemny wynik badania może doprowadzić do zignorowania istotnych objawów, co skutkuje opóźnieniem diagnozy i leczenia.
 3. Przediagnozowanie – niektóre nowotwory złośliwe mogą nie wpływać na jakość i długość życia, jednak w przypadku nowotworów złośliwych piersi badania wskazują, że powinny one zostać jak najszybciej wykryte i leczone.
 4. Zwiększona ekspozycja na szkodliwe czynniki, na przykład niskie dawki promieniowania rentgenowskiego.

W Polsce badania przesiewowe w kierunku raka piersi wykonywane są u kobiet w wieku 50-69 lat. Większość kobiet otrzymuje pisemne zaproszenie do udziału w badaniu, ale jeśli pacjentka nie otrzyma zaproszenia ani skierowania, a w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonywała mammografii, może sama zgłosić się na badanie.

Wyniki badania mammograficznego

wyniki badania mammograficznego

Po wykonaniu badania mammograficznego, zdjęcie zostanie ocenione przez lekarza specjalistę, pod kątem wszelkich nieprawidłowości. Około jedna na 25 kobiet będzie dalej diagnozowana. Proces dalszej diagnostyki nie oznacza definitywnie raka. Pierwsze badanie mammograficzne może być niejednoznaczne. U około jednej czwartej spośród kobiet, u których diagnostyka jest pogłębiona, zostanie rozpoznany rak piersi. Wynik badania będzie gotowy po około dwóch tygodniach od mammografii.

 1. U większości kobiet wynik badania mammograficznego  jest prawidłowy. U około 96 na 100 przebadanych kobiet badanie mammograficznie nie wykaże żadnych oznak nowotworu złośliwego. Należy jednak pamiętać, że rak piersi może rozwinąć się w okresie między badaniami mammograficznymi, dlatego należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli pojawią się jakiekolwiek niepokojące zmiany w piersiach (więcej na ten temat w artykule „Rak piersi – objawy”).
 2. U niektórych kobiet konieczna jest dalsza diagnostyka, ze względu na nieprawidłowy wynik mammografii. Około jedna na 4 kobiety zostanie poproszona o zgłoszenie się do lekarza w celu pogłębienia diagnostyki. Spośród tych czterech kobiet, najprawdopodobniej u jednej zostanie rozpoznany rak piersi. Jeśli zostaniesz wezwana w celu dalszej diagnostyki, lekarz może wykonać badanie przedmiotowe piersi, ponowne badanie mammograficzne, bądź badanie ultrasonograficzne. Możliwe, że lekarz zdecyduje o wykonaniu biopsji, podczas której fragment piersi zostaje pobrany do przebadania pod mikroskopem.
 3. Czasami zdarza się, że konieczne jest wykonane ponownej mammografii, z przyczyn technicznych. Niekiedy zdjęcie mammograficzne nie jest wystarczająco wyraźne, by lekarz mógł je odczytać. W takiej sytuacji pacjentka jest wzywana na ponowne badanie 

3. Badania przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy

Badanie cytologiczne to metoda pozwalająca na wykrycie nieprawidłowych komórek w obrębie szyjki macicy. Szyjka macicy łączy pochwę z trzonem macicy. Wykrycie i usunięcie nieprawidłowych komórek z szyjki macicy może zapobiec rozwojowi raka.

Badanie cytologiczne jest wykonywane by określić, czy komórki szyjki macicy są prawidłowe. U większości kobiet wynik badania będzie prawidłowy, ale u około jednej na 20 kobiet badanie może wykazać nieprawidłowości w obrębie komórek. 

Większość z tych nieprawidłowych zmian nie doprowadzi do powstania raka szyjki macicy, a komórki mogą same powrócić do normalnego stanu.

Niekiedy konieczne jest jednak usunięcie nieprawidłowych komórek, by nie doprowadziły do rozwoju nowotworu złośliwego. Rak szyjki macicy może powstać u kobiety w każdym wieku, ale najczęściej dotyczy on aktywnych seksualnie kobiet w wieku między 30-45 lat. Rak szyjki macicy bardzo rzadko rozwija się u kobiet poniżej 25 roku życia. 

Zalecenia dotyczące badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy

 • – W Polsce programem badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy objęto populację kobiet w przedziale wieku 25 – 59 lat, które powinny wykonywać badanie cytologiczne raz na trzy lata.

Regularne wykonywanie badań przesiewowych pozwala wykryć wszelkie nieprawidłowe zmiany w obrębie komórek we wczesnym stadium, a jeśli jest to konieczne, można zastosować leczenie, by zapobiec rozwojowi raka. Szacuje się, że wczesne wykrycie i leczenie może zapobiec do 75% przypadków raka szyjki macicy. 

Przebieg badania cytologicznego

przebieg badania cytologicznego

 1. Jeśli jest to możliwe, postaraj się wyznaczyć termin badania tak, by wypadał w środku Twojego cyklu menstruacyjnego, ponieważ pozwoli to uzyskać lepszą próbkę komórek. 
 2. Jeśli używasz środków plemnikobójczych, barierowej metody antykoncepcji bądź lubrykantów, należy zaprzestać ich stosowania na 48 godzin przed badaniem, ponieważ środki chemiczne mogą wpłynąć na wynik badania. 
 3. Nie należy współżyć na 24 godziny przed badaniem.
 4. Wykonanie wymazu cytologicznego z szyjki macicy zwykle trwa około 5 minut. Zostaniesz poproszona o rozebranie się od pasa w dół, a następnie położenie się na fotelu ginekologicznym. Potem lekarz delikatnie wsunie do pochwy narzędzie zwane wziernikiem. Wziernik pozwala utrzymać ściany pochwy rozwarte, dzięki czemu widoczna jest tarcza szyjki macicy. Następnie za pomocą niewielkiej miękkiej szczoteczki pobierany jest materiał z szyjki macicy. 
 5. U niektórych kobiet to badanie wzbudza pewien dyskomfort, ale zwykle nie jest bolesne. Podczas badania należy się rozluźnić, ponieważ napięcie może utrudniać pobranie materiału. 
 6. Pobrana próbka zostaje następnie wysłana do laboratorium w celu analizy.

Wyniki badania cytologicznego

 1. Jeśli pobrana próbka wykazuje zmiany graniczne lub nieprawidłowości niskiego stopnia, materiał powinien zostać zbadany w kierunku wirusa HPV. 
 2. Jeśli w próbce zostanie wykryty wirus HPV, zlecone zostanie wykonanie kolposkopii w celu pogłębienia diagnostyki, a jeśli będzie to konieczne, wdroży się leczenie. 
 3. Jeśli nie zostanie wykryty HPV, kolejne badania przesiewowe będą przeprowadzane rutynowo, zwykłym trybem.
 4. Jeśli w pobranym materiał zostaną wykryte bardziej zaawansowane zmiany, zostaniesz skierowana od razu na kolposkopię.
 • Prawidłowy wynik badania

Prawidłowy wynik oznacza, że nie wykryto żadnych nieprawidłowych zmian w obrębie komórek. Nie ma konieczności podejmowania żadnych dalszych kroków, z wyjątkiem wykonywania regularnych badan przesiewowych.

 • Rozmaz nieadekwatny do oceny

Możliwe, że trzeba będzie powtórzyć badanie, jeśli za pierwszym razem rozmaz nie mógł zostać odpowiednio oceniony. Przyczyną mogła być zbyt mała ilość komórek, bądź infekcja utrudniająca ocenę. W takim przypadku zostaniesz poproszona o wykonanie kolejnego badania, zwykle po około 3 miesiącach. 

 • Nieprawidłowy wynik badania

Do nieprawidłowych wyników badania cytologicznego wymazu z szyjki macicy zaliczają się:

 • Atypowe komórki nabłonka płaskiego 
 1. Atypowe komórki nabłonka płaskiego o nieokreślonym znaczeniu (ASC-US)
 2. Atypowe komórki nabłonka płaskiego, nie można wykluczyć HSIL (ASC-H)
 • Zmiana śródpłaskonabłonkowa małego stopnia ( LSIL)
 • Zmiana śródpłaskonabłonkowa dużego stopnia (HSIL)
 • Rak płaskonabłonkowy
 • Atypowe komórki gruczołowe o nieokreślonym znaczeniu (AGC-NOS)
 • Atypowe komórki gruczołowe prawdopodobnie nowotworowe (AGC – neoplastic)
 • Gruczolakorak in situ (AIS)

wynik badania cytologicznego

 Jeśli zostanie wykryta zmiana małego stopnia, oznacza to, że istnieją pewne nieprawidłowe cechy w obrębie komórek, ale są on bardzo podobne do komórek prawidłowych i mogą ustąpić samoistnie.

 

Niektórzy lekarze w takim przypadku wykonują test w kierunku infekcji HPV. Jeśli HPV nie zostanie wykryty, istnieje bardzo małe ryzyko rozwoju raka szyjki macicy, przed upływem terminu kolejnego badania przesiewowego. 

Jeśli zostanie wykryty HPV, będziesz poproszona o zgłoszenie się na badanie zwane kolposkopią, które pozwala na bardziej szczegółowe zbadanie szyjki macicy. 
Jeśli wykryte zostaną zmiany dużego stopnia, od razu wskazane jest wykonanie kolposkopii. Kolposkopia to proste badanie, które wykorzystuje specjalny mikroskop zwany koloskopem, by dokładnie zbadać szyjkę macicy. Kolposkopia pozwala określić zasięg występowania nieprawidłowych komórek oraz określić, czy konieczne jest wdrożenie leczenia. Podczas kolposkopii można również pobrać próbkę do badania (biopsja). Czasami można usunąć nieprawidłowe komórki podczas tej samej wizyty, w przypadku bardziej rozległych zmian konieczna może być osobna wizyta.

Najważniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju raka szyjki macicy jest infekcja wirusem HPV w obrębie szyjki macicy. Wirus HPV rozprzestrzenia się głównie drogą kontaktów płciowych. (łącznie ze stosunkiem płciowym, kontaktem genitalnym „skóra do skóry” oraz seksem oralnym) i może się uaktywnić po kilku latach od ekspozycji. Stosowanie prezerwatyw może zmniejszyć szansę infekcji HPV, ale nie zapewnia pełnej ochrony, ponieważ zakrywa tylko część okolicy genitalnej.

Nawet jeśli byłaś szczepiona przeciwko HPV, nadal konieczne jest wykonywanie przesiewowych badań cytologicznych, ponieważ szczepionka nie chroni przed wszystkimi typami wirusa HPV.

Korzyści związane z badaniem cytologicznym szyjki macicy:

 • Wczesne wykrycie zmian przedrakowych, które z czasem mogłyby przejść w nowotwór złośliwy.
 • Badanie przesiewowe pozwala wcześnie wykryć nieprawidłowości, co umożliwia ich leczenie bądź uważne obserwowanie, dzięki czemu można zapobiec rozwojowi raka szyjki macicy.
 • Wyższe współczynniki przeżywalności: badanie cytologiczne wymazu z szyjki macicy pozwala wykryć raka we wczesnym stadium. W większości przypadków, im wcześniej rak szyjki macicy zostanie wykryty, tym większe szanse na przeżycie.
 • Lepsza jakość życia: wczesne wykrycie raka oznacza krótszy okres leczenia i rekonwalescencji
 • Kobiety, które nie wykonują regularnie badań przesiewowych mają wyższe ryzyko rozwoju raka szyjki macicy. 

Ryzyko związane z badaniem cytologicznym szyjki macicy:

 • Wyniki fałszywie dodatnie: występują, kiedy rezultaty badania sugerują obecność nieprawidłowości, takich jak rak, mimo że dana osoba jest zdrowa. Wyniki fałszywie dodatnie mogą być przyczyną lęku, stresu, a niekiedy również nieprzyjemnych i niepotrzebnych badań, przeprowadzonych by wykluczyć nowotwór lub stany przedrakowe. 
 • Wyniki fałszywie ujemne: występują, kiedy nieprawidłowości w obrębie komórek nie zostają wykryte w badaniu, mimo, że są one obecne. Wyniki fałszywie ujemne mogą prowadzić do ignorowania objawów sugerujących obecność raka, prowadząc do opóźnienia w diagnozie i leczeniu. 

4. Badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego

W Polsce w ramach badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego wykonywane są badania kolonoskopowe. W niektórych krajach w ramach badania przesiewowego w kierunku raka jelita grubego wykonuje się test na obecność krwi utajonej w kale. Badanie to pozwala wykryć krew obecną w próbce stolca, wykonuje się je raz w roku.

kolanoskopia
Zalecenia dotyczące wykonywania kolonoskopii:

 1. Zalecane jest wykonywanie badania raz na 10 lat, u osób w wieku 50 – 65 lat, bez objawów sugerujących raka jelita grubego.
 2. Badanie jest również zalecane osób w wieku 40 – 65 lat, mających krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego (raz na 10 lat).
 3. Ponadto zaleca się wykonanie kolonoskopii raz na 10 lat u osób w wieku 25 – 65 lat z rodziny, w której występuje HNPCC (tzn. dziedziczny rak jelita grubego niezwiązanego z polipowatością – więcej na ten temat w artykule: „Czynniki ryzyka raka jelita grubego”).

Przebieg kolonoskopii

Podczas kolonoskopii lekarz wykorzystuje giętki przewód, zwany kolonoskopem, by obejrzeć ściany odbytnicy i okrężnicy. Podczas tego badania można również pobrać próbki tkanek do dokładniejszej analizy pod mikroskopem lub usunąć polipy. Kolonoskop jest wprowadzany przez odbyt, a następnie do jelita grubego pompuje się powietrze, by rozszerzyć jego światło, umożliwiając lekarzowi obejrzenie śluzówki jelita. Przed badaniem konieczne jest dokładne oczyszczenie jelita grubego. Większość pacjentów otrzymuje znieczulenie w trakcie badania.

Wyniki kolonoskopii

Prawidłowy wynik badania

Jeśli lekarz nie znajdzie żadnych niepokojących zmian w obrębie jelita grubego, wynik badania jest ujemny, czyli w zakresie normy. Jeśli nie masz innych czynników ryzyka, oprócz wieku, kolejne badanie kolonoskopowe będzie wykonane za 10 lat. Jeśli w trakcie kolonoskopii w jelicie grubym pozostały resztki stolca utrudniające widoczność, lekarz może zalecić powtórne badanie wcześniej. 

Nieprawidłowy wynik badania

Jeśli lekarz znajdzie polipy lub inne nieprawidłowe tkanki w jelicie grubym, wynik badania jest dodatni. Większość polipów nie jest nowotworem złośliwym, ale niektóre mogą być stanem przednowotworowym (więcej na ten temat w artykule: „Nowotwory złośliwe jelita grubego”). Polipy, które zostaną usunięte podczas kolonoskopii przekazuje się do laboratorium w celu zbadania, czy są zmianą łagodną, przednowotworową, czy nowotworem złośliwym. Jeśli podczas kolonoskopii zostanie usunięty jeden lub więcej polipów nowotworowych, lekarz może zalecić kontrolną kolonoskopię za kilka miesięcy. 

polip nowotworowy

Trudności techniczne

Jeśli lekarz ma wątpliwości co do jakości obrazu uzyskanego za pomocą kolonoskopu, może zalecić powtórne badanie. Jeśli kolonoskop nie mógł zostać wprowadzony na całą długość okrężnicy, zalecana może być wirtualna kolonoskopia lub badanie z barytem, by zbadać resztę jelita grubego.


Korzyści związane z badaniem przesiewowym w kierunku raka jelita grubego:

 1. Wyższe współczynniki przeżywalności – w większości przypadków im wcześniej nowotwór złośliwy zostanie wykryty, tym większa szansa na przeżycie. Badania wykazały, że osoby, u których wykonywano kolonoskopię, mają większą szansę na przeżycie, jeśli wykryje się u nich nowotwór złośliwy.
 2. Podczas badania lekarz może usunąć polipy, zanim ulegną transformacji do nowotworu złośliwego.
 3. Lepsza jakość życia – wczesne wykrycie raka jelita grubego pozwala na szybkie wdrożenie leczenia i krótszy okres rekonwalescencji.

Ryzyko związane z badaniem przesiewowym w kierunku raka jelita grubego:

 1. Istnieje niewielkie ryzyko perforacji ściany jelita grubego lub krwawienia.
 2. Wyniki fałszywie dodatnie: występują, kiedy badanie sugeruje obecność nieprawidłowości, mimo że dana osoba tak naprawdę jest zdrowa. Wyniki fałszywie dodatnie mogą być przyczyną lęku, stresu, nieprzyjemnych i niepotrzebnych badań, przeprowadzonych by wykluczyć nowotwór lub stany przedrakowe. 
 3. Wyniki fałszywie ujemne: występują, kiedy nieprawidłowości w obrębie komórek nie zostają wykryte w badaniu, mimo, że są one obecne. Wyniki fałszywie ujemne mogą prowadzić do ignorowania objawów sugerujących obecność raka, prowadząc do opóźnienia w diagnozie i leczeniu. 

 

 

Onkolog Kraków © 2019 onko-med.pl.